HOME | Plakety | Insígnie | Komenského Plaketa

 


e-mail: symbolika@symbolika.sk --- Tel.: 0911 22 88 01